Kontaktn informace

Obecn ad
Raice 5
675 55 Hrotovice

Tel.:568 860 194
E-mail:ou.racice@volny.cz; ou_racice@quick.cz

Poloha obce na map

edn hodiny

Pondl17.30 - 19.00

Kontaktn formul

ID Datov schrnky:
yn8a9yi

Logo Vysoina News

Vysočina | REGIONVYSOCINA.CZ
Vysíláme živě.cz

Elektronick podatelna obecnho adu Raice

Elektronick adresa:

Tato elektronick podatelna a uveden adresa je urena pro pjem vekerch datovch zprv doruovanch obecnmu adu Raice.

Adresa pro osobn a potovn pijmn datovch zprv na technickch nosich: Obecn ad , Raice 5 , 675 55 Hrotovice

Pravidla pro potvrzovn doruen datovch zprv: ad potvrzuje, e zprva byla doruena elektronick podateln, zaslnm tto zprvy (vzor):


  Potvrzen doruen datov zprvy

  Datov zprva byla doruena elektronick podateln

  Obecnho adu Raice 

  dd.mm.rrrr hh:mm:ss

  

  Identifiktor dokumentu:

  

  Jmno a pjmen oprvnnho zamstnance

			

Tato datov zprva mus bt podepsna zaruenm elektronickm podpisem oprvnnho zamstnance adu.

ad zasl zprvu o doruen nejpozdji do t pracovnch dn, kter nsleduj po dni doruen. ad zprvu zasl na elektronickou adresu, ze kter byla zprva odeslna, pokud odeslatel vslovn nepodal o zasln na jinou elektronickou adresu. Pokud se zprva o doruen vrt adu jako nedoruiteln, ad uin jet jeden pokus o jej doruen.

Technick parametry pijmanch datovch zprv:

Datov zprvy jsou pijmny ve formtech: html, pdf, doc, jpg, rtf. V ppad pochybnost vzneste dotaz na nai e-podatelnu, kde Vm nai pracovnci sdl, zda je dan formt akceptovateln.

Technick parametry fyzickch nosi, na nich lze pedvat datov zprvy:

Datov zprvy jsou pijmny na 3,5" disketch a na CD. V ppad pochybnost vzneste dotaz na nai e-podatelnu, kde Vm nai pracovnci sdl, zda jsou technick parametry danho fyzickho nosie akceptovateln.

Postup v ppad zjitn kodlivho softwaru nebo chybnho formtu pijat datov zprvy:

Datov zprva, u n byl zjitn kodliv software nebo chybn formt, nen zpracovna. Pokud odeslatel neobdr zprvu potvrzujc doruen (viz ve), je pravdpodobn, e lo o takto pokozenou zprvu, kterou nelze zpracovat.

Vyizovn dotaz, tkajcch se elektronick podatelny:

Vae dotazy, tkajc se provozu elektronick podatelny, zaslejte na elektronickou adresu , ppadn na potovn adresu adu. Dotazy ad vyizuje do 3 pracovnch dn ode dne jejich doruen.

Seznam jmen oprvnnch zamstnanc adu, kterm byl vydn kvalifikovan certifikt:

JmnoPlatnost odPlatnost do

Seznam prvnch pedpis, podle kterch je mon vi adu init prvn kony v elektronick podob a nleitosti tchto kon:

dost o poskytnut informace podle zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pstupu k informacm nemus bt podepsna zaruenm elektronickm podpisem.

Podle 14 odst. 2 zkona . 106/1999 Sb. mus bt z podn zejm, ktermu povinnmu subjektu je ureno a kdo jej in. U podn prostednictvm telekomunikanho zazen mus bt uvedena rovn pslun identifikace adatele (napklad elektronick adresa). Neobsahuje-li dost tyto daje, nen dost podnm ve smyslu tohoto zkona a dost se odlo.

Podn podle zkona . 71/1967 Sb., sprvn d ( 19)

- mus bt podepsno zaruenm elektronickm podpisem zaloenm na kvalifikovanm certifiktu vydanm akreditovanm poskytovatelem certifikanch slueb; souasn mus bt uveden poskytovatel certifikanch slueb, kter certifikt vydal a vede jeho evidenci, nebo mus bt certifikt k podn pipojen, nebo

- nemus bt podepsno zaruenm elektronickm podpisem zaloenm na kvalifikovanm certifiktu vydanm akreditovanm poskytovatelem certifikanch slueb; v takovm ppad mus bt do 3 dn doplnno viz ve.

Podle 19 odst. 2 zkona . 71/1967 Sb. mus bt z podn patrno, kdo je in, kter vci se tk a co se navrhuje. Zvltn prvn pedpisy mohou stanovit jeho dal nleitosti.

Stnosti, oznmen a podnty podle vyhlky . 150/1958 .l. nemus bt podepsny zaruenm elektronickm podpisem.

Datov zprvy zaslan adu, jejich nleitosti neupravuje prvn pedpis, nemus bt podepsny zaruenm elektronickm podpisem. Jedn se napklad o bnou e-mailovou komunikaci mezi pracovnky adu a obany.