Současnost

Školská zařízení:
V obci není žádné školské zařízení. Děti dojíždějí do mateřské školky do Třebenic a do ZŠ do Valče.
Kulturní zařízení:
V obci je samostatný kulturní dům se sálem, společně s požární zbrojnicí. Je situovaný u zastávky autobusu při hlavní příjezdové komunikaci od jihu.
Sportovní zařízení:
Travnaté hřiště pro malou kopanou a podobné hry je situováno v návaznosti na kulturní dům na ploše mezi KD a obytnou zástavbou.
Zdravotní a sociální zařízení:
V obci je ordinace praktického lékaře, který do obce dojíždí 1x za týden a to ve čtvrtek v době od 9.45-10.45hod.
V obci je veterinární ordinace, umístněná v soukromém domě.
Distribuce, ubytování a stravování:
Distribuce - v obci je jedna samostatná prodejna, která má sortiment smíšeného zboží (potraviny, drogerie).
Ubytování a stravování - v současné době je v obci soukromé pohostinství.

Technické vybavení

Zásobování vodou:
V obci není veřejný vodovod a zásobování vodou je z vlastních nebo místních studní.
Kanalizace:
V obci je vybudována pouze kanalizace dešťová, jež byla vybudována v letech 1930-2000. Některé úseky by bylo nutno rekonstruovat a do budoucna dořešit a vybudovat čistírnu odpadních vod, aby bylo na tuto možno napojit odpady RD, které jsou nyní řešeny jímkami na vyvážení.
Zásobování plynem:
V obci je vybudován středotlaký rozvod plynu.
Zásobování elektrickou energií:
Obec je napojena napájecím vedením 22kV na rozvodnu Moravské Budějovice.
Spoje:
Poštovní služby jsou zajišťovány motorizovaně z Hrotovic.
Na okraji obce je postaven vysílač pro šíření signálu mobilního operátora EUROTEL.

Obec Stropešín je členem mikroregionů Horácko a Hrotovicko